مشاوره برای پیاده سازی تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه (EFQM)

کارگاه آموزشی تعالی سازمانی

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

بهار 91