کارگاه عملی PMIgloo در شرکت ملی نفت ایران

دوره درون سازمانی PMIgloo در شرکت ملی نفت ایران

زمان : 11 و 12 خرداد

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 56 نفر