نوشته‌ها

مدارک IPMA در یک نگاه

درباره مدرک IPMA

مدرک IPMA توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association (IPMA صادر شده و این موسسه یکی از مؤسسات معتبر و به نام در زمینه مدیریت پروژه در کنار PMI و AXELOS است و از لحاظ تعداد عضو و محبوبیت پس از این دو قرار می گیرد. دفتر مرکزی IPMA در کشور سوییس واقع شده است.

انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

این انجمن مبانی شایستگی مدیران پروژه، طرح و سبد پروژه را تدوین و به دنیا عرضه نموده است. این مبانی در مجموعه ای به نام “مبانی شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه” (ICB) جمع آوری و منتشر شده است. که به تازگی ویرایش چهارم این استاندارد هم منتشر شده است. استاندارد ICB، شایستگی های یک مدیر پروژه، طرح و یا سبد پروژه را از سه منظر شایستگی های تخصصی، رفتاری و دیدگاهی و در قالب چندین عنصر شایستگی بیان نموده و وجود این شایستگی ها را بر اساس این معیارها و و شاخص های کلیدی شایستگی مورد ارزیابی قرار می دهد. ویرایش سوم این استاندارد توسط دکتر علی واحدی دیز و خانم مهندس محبوبه صحراگرد ترجمه و منتشر گردیده است.

انجمن مدیریت پروژه ایران که در سال ۸۴ تاسیس شده است توانسته نمایندگی رسمی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) را کسب نماید.

🔵مدارک مختلف IPMA:

مدرک IPMA انجمن بین المللی مدیریت پروژه چهار سطح داشته که عبارتند از: IPMA-D، IPMA-C، IPMA-B، IPMA-A. در ادامه توضیحی مختصر از هریک از این مدارک ارائه می شود.

🎖️ مدرک IPMA-D (دستیار مدیر پروژه):

👈 این مدرک پایین ترین سطح مدارک IPMA بوده و داشتن این مدرک به معنی اینه که فرد از دانش مدیریت پروژه خوبی برخوردار است و توانایی به کارگیری آن را دارد.مدرک IPMA سطح D

👈 این مدرک از لحاظ اعتبار معادل مدرک CAPM موسسه PMI و مدرک PRINCE2 Foundation موسسه Axelos است.

👈ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎً داﻧﺶ ﻓﺮد از 27 ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ (ﺗﺴﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ) ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ 80 درﺻﺪ داﻧﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

👈 آزمون این مدرک در ایران توسط انجمن مدیریت پروژه ایران در تاریخ های خاصی  و به زبان فارسی برگزار میشه.

👈 برای موفقیت در آزمون، مطالعه استاندارد ICB به تنهایی کافی نیست و می بایست جهت تسلط به شایستگی های تخصصی،‌ استاندارد PMBOK را هم مطالعه نمایید.

👈 آزمون این مدرک از دو قسمت تشکیل میشه که زمان هر قسمت حدودا دو ساعت است. قسمت اول سوالات تستی و پاسخ کوتاه و قسمت دوم سوالات تشریحی در قالب یک مطالعه موردی می باشد.

👈 بسیاری از دارندگان این مدرک در ایران توسط شرکت راهبران سیستم رستاک آموزش دیده اند.

👈 این مدرک هر 5 سال باید نیازمند تمدید هست.

 

🎖️🎖️  مدرک IPMA-C (مدیر حرفه ای پروژه ):مدرک IPMA سطح C

👈 داشتن این مدرک بدین معنی است که فرد قادر است یک پروژه با پیچیدگی کم را مدیریت کند. یعنی در کنار دانش مدیریت پروژه از تجربه مناسب با این سطح نیز برخوردار می باشد.

👈 این گواهینامه تقریبا معادل مدرک PMP موسسه PMI و یا مدرک PRINCE2 Practitioner موسسه Axelos هست.

👈 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ C ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﻮزه ﭘﺮوژه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

👈 در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در 6 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﯿﭽﯿﺪه را دارا ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ 5 ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

👈 نوع سنجش این مدرک متفاوت است. ابتدا باید یک تقاضانامه به همراه فرم خود ارزیابی تکمیل بشه که پس از بررسی در صورت تایید کمیته ارزیابی،‌ فرد مذکور صلاحیت لازم را جهت شرکت در آزمون پیدا خواهد نمود و در صورت قبولی در آزمون، در برخی کشورها از جمله ایران نیازمند مصاحبه نیز می باشد.

👈 این مدرک هر 5 سال نیازمند تمدید هست.

 

🎖️ 🎖️ 🎖️ مدرک IPMA-B (مدیر ارشد پروژه یا مدیر طرح یا مدیر سبد پروژه):مدرک IPMA سطح B

👈 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ي ﺳﻄﺢ B در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﭘﺮوژه، ﻃﺮح ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

👈 در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در 8 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﻃﺮح و ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ي ﭘﯿﭽﯿﺪه را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

👈 تجربه و داشتن مسووليت در تمامی فاکتور های شايستگی مديريت پروژه مطابق استاندارد ICB در يک پروژه ترکيبی و پيچيده، تجربه نقش مديريت كلان و همه جانبه يک تيم بزرگ مديريت پروژه، تجربه بکارگيری كامل و مؤثر فرآيندها، روشها، تكنيكها و ابزارهاي مديريت پروژه از ديگر الزامات اين متقاضيان مي باشد.

👈 این مدرک از لحاظ اعتبار معادل PgMP و MSP (Managing Successful Programmes) است.

👈 متقاضی بايد داراي حداقل 5 سال تجربه در مديريت پروژه باشد كه 3 سال از آن بايد در پست های مديريت پروژه های تركيبي و پيچيده باشد.

 

🎖️ 🎖️ 🎖️ 🎖️ مدرک IPMA-A (راهبر پروژه یا مدیر ارشد طرح یا مدیر ارشد سبد پروژه):مدرک IPMA سطح A

👈 ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ي ﺳﻄﺢ A در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻮزه ي ﭘﺮوژه، ﻃﺮح ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

👈 در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در 12 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﻃﺮح و ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارا ﺑﺎﺷﺪ.

👈 داشتن این مدرک بدین معنی است که فرد توانايي مديريت سبدهای پروژه و يا توانايي مديريت طرح ها را داراست.

👈 این مدرک از لحاظ اعتبار معادل مدرک PfMP موسسه PMI و مدرک MoP موسسه Axelos است .

👈 تجربه مسووليت مديريت سبد پروژه مهم يک شرکت ويا مسووليت مديريت يک يا چند طرح مهم آن، تجربه مشاركت در مديريت استراتژيك شرکت و ارایه دهنده طرح و برنامه به مديريت ارشد شرکت، تجربه مسووليت تشكيل و توسعه سازمان مديريت پروژه و رهبري و آموزش مديران پروژه، طراحی و اجراي نيازمنديها، فرايندها، روشها، تكنيكها و ابزارهاي مديريت پروژه و تدوين و انتشار کتب راهنما و دستورالعملهای مورد نياز مديريت پروژه از ساير الزامات متقاضي اين سطح مي باشد.

تا اینجا خلاصه مدارک چهار سطحی موسسه IPMA را برای شما توضیح دادیم و شکل زیر عناوین مختلف گواهینامه 4 سطحی را بطور خلاصه نمایش می دهد.

عناوین مختلف گواهینامه 4 سطحی

عناوین مختلف گواهینامه 4 سطحی

متولی آزمون و صدور مدرک IPMA  در ایران انجمن مدیریت پروژه ایران است و خب این یه مزایایی داره و یه معایبی.

مزایا:

👍مزایا اینه که امتحان فارسیه،‌

👍نیازی به سفر به خارج کشور نیست و امتحان هم در ایران برگزار میشه.

معایب:

👎🏾امتحان هر روز برگزار نمیشه و تو زمانهای خاصی برگزار میشه اونهم در صورتی که به حد نصاب برسه. علتش هم اینه که برای هر امتحان سوالهای جدید طراحی میشه و خب کمتر از یه تعدادی نمی صرفه. چون سوالها برای هر بار آزمون مجددا طراحی میشه باعث میشه اون یکدستی که تو سوالات آزمون PMP و PRINCE2 هست اینجا کمتر وجود داشته باشه.

👎🏾دوم اینکه زمان اعلام نتایح طولانیه و گاها تا دو ماه طول میکشه تا نتایج اعلام بشه. برعکس اون نتایج PMP در همون لحظه و نتایج PRINCE2 حداکثر تا دو روز بعدش اعلام میشه.

👎🏾نقطه ضعف بعدی درج اسامی قبول شدگان است. PMI اسامی را ۳ روز بعد از قبولی در سایتش درج می کند و AXELOS دو ماه بعد از قبولی. در صورتی که قبول شدگان IPMA گاها تا یک سال باید صبر کنند تا اسامی آنها در سایت IPMA ثبت شود (البته تا الان که اینطوری بوده).

به طور کلی پیشنهاد من اینه:

🔴 اگر علاقه مند به حوزه مدیریت پروژه هستید و یا در این حوزه مشغول به کارید و زبان انگلیسی شما خوبه و همچنین توان پرداخت هزینه های مربوطه را دارید. پیشنهاد من هدف گذاری جهت اخذ PMP است و برای ادامه راه، حضور در دوره های PRINCE2 برای آشنایی با متدولوژی مدیریت پروژه را پیشنهاد می کنم.

🔷 اگر علاقه مند به حوزه مدیریت پروژه هستید و یا در این حوزه مشغول به کار هستید و زبان انگلیسی شما متوسط است و یا توان پرداخت هزینه های سفر به خارج از کشور را ندارید. پیشنهاد من هدف گذاری جهت اخذ PRINCE2 است و برای ادامه راه، حضور در دوره PMBOK را برای آشنایی با دانش مدیریت پروژه پیشنهاد می کنم.

🔶 اگر علاقه مند به حوزه مدیریت پروژه هستید و یا در این حوزه مشغول به کار هستید ولی زبان انگلیسی شما ضعیف است، مدرک IPMA را بهتون پیشنهاد میکنیم.

Testimدرials

بی‌نام

رستاک بهترین، موثرترین و پر انرژی ترین موسسه / شرکت جهت رشد و بلوغ مدیریت پروژه در ایران هست و این یک فرصت استثنایی برای تمامی سازمان ها و دوستانی هست که بتونن لیوان ظرفیت خودشون رو در زمینه علم و اخلاق و مسیر حرفه ای در مدیریت پروژه ارتقا بدهند.

سینا اسراری

بدون شک یکی از بهترین دوره هایی که هر فرد شاغل در پروژه باید بگذرونه همین دوره شابستگی مدیران پروژه س که به نظر بنده از مسائل فنی مهمتره. ممنون از دوره عالیتون . مگه میشه رستاک باشه و استادش دکتر واحدی باشه و عالی نباشه 🌹

بی‌نام

باسلام و تشکر فراوان به دلیل برگزاری مناسب دوره آموزشیICB4 به استحضار شما می رساند ، خیلی دلم می خواست مطلبی را بگویم که به بهتر برگزار شدن و مفیدتر بودن دوره های آتی کمک کند، ولی هر چقدر فکر کردم که مشکلی را به ذهن بیاورم یا کاری را بگویم که مغفول مانده باشد،ذهن یاریم نکرد. شاید به این خاطر که همه چیز درست سرجای خودش بود و برای اجرای همه کارها به اندازه کافی فکر شده بود.از همه مهمتر عشق استاد ارجمند وگرامی جناب آقای دکتر واحدی عزیز به ارائه مطالبی که با جان خود آنها را یافته بود و انطباق آموخته با رفتار ایشان جای هیچگونه پیشنهادی را باقی نمی گذاشت . استادی صبور ، عاشق ، کسی که صحبت ها را خوب می شنید و به خوبی پاسخ ها را ارائه می کرد و تا اطمینان نمی یافت که مطالب به طور واضح دریافت نشده عبور نمی کرد. ببخشد موجب اتلاف وقت شدم ولی این بازخود من از دوره و شخصیت استاد بود. راستی از استاد یادگرفتم و طبق گفته استاد سعی کرده و می کنم مطالب دوره را در زندگی شخص ، محیط کار با دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارم . و حرف آخر این که در کمال تعجب بعد از پایان دوره دلم برای استاد تنگ شد!

علیرضا ملکی

جناب آقاي مهندس واحدي
با سلام
با تشكر و قدرداني بسيار از زحمات فراوان جنابعالي در ارائه بسيار موفق در مديريت پروژه، بايد به اطلاع برسانم كه دوره اي كه توسط شما برگزار شد جزو دوره هاي بسيار خوب بنده بوده است. اين در حالي است كه من بعد از تحصيلات آكادميك بيش از 600 ساعت دوره هاي مختلف تخصصي و عمومي را گذارنده ام و از آنجا تدريس نيز  مي نمايم، در همان ساعت اوليه حضور مفيد بودن كلاس را حس مي كنم كه در مورد كلاس شما بدون تعارف اين چنين بود كه اين مطلب را نه الان بلكه بعد از جلسه اول كلاستان به همكاران حاضر در دوره، همكاران آموزش و آقاي كاظمي هم منتقل نمودم.
در يك جمله شما كاملا” سيستماتيك، مسلط و با برنامه ريزي دوره را ارائه نموده، بطوريكه تمام شركت كنندگان در دوره بطور كامل مي دانند كه چه در پيش رو دارند و چگونه و در زمانه چه مطلبی را فر مي گيرند و مهمتر از همه مهارت و تسلط شما  در ارائه مطالب و مديريت جلسات و ايجاد انگيزه در فراگيران بود. هرچند بنده كلا” هنوز هم به دوره مديريت پروژه بر مبناي  icb اشكلاتي را وارد مي دانم. البته  اين مربوط به كار شما نيست و حتي شما توانستيد قسمتي از آن را كه مربوط به عميق نشدن در مطالب بود را در جزوات خود جبران كنيد.
پيشنهادات بنده براي دوره هاي بعد كه به نظر مي تواند در اثربخش تر دوره كمك نمايد:
1-  گرفتن آزمونهاي بيشتر و دوره اي و انجام تمرين هاي بيشتر
2- تاكيد خيلي بيشتر بر كتاب و مطالب آن كه عينا” در جزوه آمده و امتحان تستي خيلي كمك مي كند

باتشكر مجدد از زحماتتان و به اميد ديدار شما

عیسی فتحی

مطلبی که برای بنده و احتمالا بیشتر افرادی که در دوره های آموزشی IPMA و PMP شرکت داشته اند نبوغ استاد در نحوه تدریس بوده؛ به طوریکه علارغم ساعات طولانی جلسات درسی احساس خستگی کمی وجود داشت. مورد بعدی را می توان تسلط استاد واحدی به مطالب و روش ارائه فوق العاده مفهومی و کامل و همچنین پاسخگویی قابل درک حتی برای افرادی که برای اولین بار با مفهوم مدیریت پروژه به صورت علمی آشنا می شدند دانست. البته کاربردی بودن این دوره ها فراخور حال هر فرد متفاوت خواهد بود؛ چرا که فعالیت ها و مشاغل مختلف سطوح مختلفی از مدیریت را به چالش می کشند (نظر شخص خودم). لیکن در هر صورت نباید این موضوع را فراموش کرد که مدیریت در ذات آدمی از ازل نیز وجود داشته و همچنان که با دوره ها پیش میرویم به جاری بودن آن در زندگی خود بیشتر پی می بریم. حال مدیریت با تلاش اساتیدی چون استاد علی واحدی صورت علمی و حرفه به خود گرفته و قطعا برای افرادی که اصرار دارند شغل، حرفه و زندگی خود را بر پایه مدیریت اصولی و موفق پایه ریزی کنند، موثر خواهد بود.

حسین صفایی نسب

با سلام و احترام خدمت همه عزیزانی که به صورتی در پروژه درگیر هستند و یا علاقه¬مند به کارهای پروژه¬ای هستند ، توصیه  من به این دوستان اینه که فارغ از بحث مدرک گرفتن حتما در این دوره ها شرکت کنند جناب استاد کتب زاده و واحدی به صورت کاملا آکادمیک و با مثالهایی پروژه¬ای مفاهیم اساسی PMBOK  و ICB  را تدریس می کنند و مواردی بسیار ضروری را در مورد دانش مدیریت پروژه بیان می کنند ، این نکته هم لازمه بگم که این مباحث فقط برای مدیریت ارشد پروژه نیست و به نظر من برای هر دیسیپلینی در پروژه دونستنش ضروری هست و بهتره هر شرکتی برای افزایش موفقیتش از نفراتی دارای این تخصص و مدرک استفاده کند.

جزوه ها به صورت خیلی عالی و مرتب تهیه شده و برنامه زمان بندی کلاسها خیلی هدفمند هستش. فقط به این اساتید اعتماد کنید و هدف اصلی فراگیری مطالب باشه و مطمئن باشد در امتحان موفق میشید.

محسن ایزی

اینجانب به نوبه خودم از همه زحمات استاد گرامی، جناب مهندس واحدی و همچنین مهندس کتب زاده صمیمانه سپاسگزارم. مایلم به دو مورد که در این دوره برای من مشهود بود اشاره کنم 1- دانش و احاطه کامل به موضوعات دوره و جزوه های بسیار کامل، مفید و مختصر و برنامه ریزی بسیار خوبی که در برگزاری دوره بود و این واقعیت که با اعتماد کامل به روندی که توسط اساتید ارائه می شود می توان علی رغم حجم بالای اطلاعات و مشکل بودن دوره براحتی امتحان آن را قبول شد. 2- گذراندن دوره IPMA و مخصوصا 7 عادت علاوه بر کاربرد بسیار مفیدی که در پروژه و کار دارد برای زندگی شخصی نیز بسیار مفید خواهد بود. امیدوارم در دورههای دیگری نیز بتوانم از علم و دانش و تجربه استاد واحدی بهرمند شوم.

نمونه کارها