نمایش 7–12 از 16 نتیجه

سمینار مدیریت تعارضات - راهبران سیستم رستاک

سمینار مدیریت تعارضات

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
2 ساعت تا نیم روز آموزش
20
تماس بگیرید
سمینارهوش هیجانی برای همه - راهبران سیستم رستاک

سمینار هوش هیجانی برای همه

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
332
تماس بگیرید
سمینار در جست و جوی مفقیت - راهبران سیستم رستاک

سمینار پروژه ها در جست و جوی موفقیت

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم تا 1 روز
0
تماس بگیرید
سمینار هفت گناه کبیره مدیریت دانش - راهبران سیستم رستاک

سمینار هفت گناه کبیره مدیریت دانش

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
190
تماس بگیرید
سمینار 9 شکنجه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه - راهبران سیستم رستاک

سمینار 9 شکنجه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
190
تماس بگیرید
سمینار هنر شفاف اندیشیدن در پروژه ها - راهبران سیستم رستاک

سمینار هنر شفاف اندیشیدن در پروژه ها

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
مدت دوره نیم روز
0
تماس بگیرید