سید حسین موسوی

حتما با اطلاعات کامل و پیش مطالعه در جلسات حضور پیدا کنید تا بتوانید استفاده ی بهتری از مطالب ارائه شده داشته باشید.

با توجه به جذاب بودن موضوع و جدید بودن آن، اطلاعات تکمیلی در خلال برگزاری دوره به علاوه بر جزوات و منابع معرفی شده، مطالعات تکمیلی انجام شود.

سید حسین موسویمدرس: روزبه کتب زادهشرکت نفت و گاز اروندان