عبدالصمد رییس پور

حضور در دوره RealPoM  سرمایه گذاری برای آینده است. بهتر است حداکثر اعضای شرکت در دوره حضور داشته باشند که حداکثر بازدهی را داشته باشد.

عبدالصمد رییس پور