یوسف خزائی

حضور در دوره های مدیریت پروژه، انجام یک کار تیمی، و آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه برای کارشناسان و مدیران پروژه لازم است و درک خوبی به آنها می دهد.

بروشورها و مطالب آموزشی از نوع آوری خوبی برخوردار بود خصوصا تک برگ رنگی که تمام فرآیندهای مدیریت پروژه را به صورت خوب و جامع ارائه می کند.

یوسف خزائیمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93