کیوان مقیمی

حضور و شرکت در دوره های این چنینی که سبب ایجاد روحیه آموزشی بیشتر می گردد را به تمامی دوستان پیشنهاد می نمایم. با تشکر ازتیم آموزشی که نهایت صبوری و دقت را بکار گرفتند.

کیوان مقیمیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز/ دوره PMIgloo/ مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت