کیارش یزدان فر

واقعا احساس شد که فهمیدن و درک مطالب برای استاد اهیمت دارد و با لذت هر چه تمام تر می توان از محتویات این دوره استفاده کرد.

 

کیارش یزدان فر مدرس: آقای واحدیشرکت: مهندسی برسوهتل آکادمی تهران-اردیبهشت و خرداد 93