کورش شفیعی

این دوره باید در سازمانهای اجرایی برای کلیه مدیران و کارشناسان، خصوصا در سالهای ابتدایی شروع به کار الزامی باشد.

کورش شفیعیمدرسین: آقایان واحدی و کتب زادهمکان: آب و برق خوزستان