کامران گمارپور

با توجه به اینکه این دوره، فرآیندهای دوره PMBOK را بطور ملموس و واضح بیان می کند، بسیار مناسب می باشد و توصیه می کنم حتما افراد در این دوره شرکت کنند.

کامران گمارپورمدرسین: آقایان واحدی و کتب زادهمکان: آب و برق خوزستان