نیما رضا زاده

جستن، یافتن و آموختن دغدغه همیشگی بشری است و راهبران و مدیران که مسئولیت راهبری را بر عهده دارند همیشه در جستجوی نکات راه بردی و آموختنی های جدید در جهت رساندن تیم به کمال هستند. دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK که به جمع آوری بهترین پروژه های صنایع جهان پرداخته، بهترین راه را برای انجام مناسب پروژه، در اختیار همگان قرار می دهد.

نیما رضا زادهمدرس: آقای واحدیشرکت: گاماتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92