ندا مومنیان اصفهانی

آموزش لازمه بهبود مستمر هر فردی می باشد آموزش دوره هایی کاربردی چون آشنایی با استاندارد های مدیریت پروژه ویا دفتر مدیریت پروژه برای مدیران و کارشناسانی که در این حوزه فعالیت دارند ، بسیار مفید و کاربردی است.

ندا مومنیان اصفهانی