ناصر براتی

حضور در دوره مدیریت پروژه، صرفا توانمندی در موضوع تخصصی دانش مدیریت پروژه نیست و شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلیدی مدیریت و الگوهای مختلف توسعه سازمانی آشنا شده و در بکارگیری این الگوها در مدیریت اثر بخش تر سازمان های متبوع خود تمایل و رغبت خواهند داشت.

ناصر براتیمدرس: آقای واحدیشرکت: توسنتهران - هتل آکادمی فوتبال-دی 92