میر سهیل ضیابری

از دوستان، همکاران و خصوصا پرسنل بخش پروژه برای بهبود عملکرد شرکت در جلسات کارفرمایی و بهبود عملکرد پرسنل در تنظیم قراردادها، دعوت می نمایم تا در این دوره شرکت نمایند.

ضمنا با توجه به مساله شناخت ذینفعان، عمل به مبانی علمی این دوره کمک می کند تا تنش میان همکاران داخل و بیرون شرکت کاهش یابد.

میر سهیل ضیابری مدرس: روزبه کتب زادهشرکت موننکو ایران