مهدی عبدالهی

احتمام و تمام تلاش مدرس برای بیان حداکثری چه از لحاظ کمیت (زمانی) و چه از لحاظ کیفیت (پیگیری در فهم موضوع از سوی آموزش پذیران) برتری این دوره محسوب می گردد.

بقیقنا اگر به دنبال افزایش سطح دانش و آگاهی و تسلط بر دانش های مورد نیاز می باشید، حضور و شرکت در این دوره ها مفید است.

مهدی عبدالهی مدرس: روزبه کتب زادهصندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکنمکان: هتل مارلیک