مصطفی نکوئیان فر

چنین دوره ای برای کلیه افراد جامعه مورد نیاز است. ای کاش در سازمان سالهای گذشته برگزار می شد، شاید در کارمان دقت بهتری می داشتیم.

تا بتوانیم برنامه ریزی بهتری در شغل و زندگی شخصی داشته باشیم.

دوره‌ی خیلی خوبی بود و فکر میکنم برای همه لازم است.

مصطفی نکوییان فرمدرسین: آقایان واحدی و کتب زادهمکان: آب و برق خوزستان