مصطفی شعاعی

با توجه به جذابیت این دوره آموزشی، ایجاد حس رقابت مثبت و سازنده و همچنین اخلاق و رفتار بسیار خوب اساتید و کمک اساتید در طی دوره، برنامه ریزی بسیار دقیق جهت برگزاری این دور طی یک و نیم روز، رزومه جامع اساتید و مرتبط بودن تخصص های ایشان با دوره مذکور، توصیه می کنم در این دوره ها شرکت نمایید

مصطفی شعاعیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرزمکان: پژوهشگاه صنعت نفت