مسعود بهنود فرد

این دوره با توجه به جدید بودن نوع مدرک SP در ایران، بسیار خوب و پربار برگزار شد و تخصص مدرس این دوره جناب آقای مهندس کتب زاده شایسته ی تقدیر و تشکر است.

مسعود بهنود فردمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهتهران - هتل آکادمی فوتبال-آذر 92