مریم صدیق

به نظر اینجانب دوره فوق دورهای بسیار مفید و کاربردی می باشد. بسیاری از مشکلات پروژه های ما به دلیل عدم رعایت مسائل مرتبط با فرآیندهای PMBOK می باشد که به خوبی اجرا نمی شوند. متاسفانه مدیران دیدگاه مناسبی ندارند، اما به عنوان یک کارشناس به نظر می رسد حضور در این دوره ها منجر به ارائه دیدگاه مناسب برای دستیابی به آینده شغلی و عملکرد مناسبتر می گردد. به طوری که مشکلات کنونی مدیران را در آینده نداشته باشیم.

مریم صدیق مدرس: روزبه کتب زادهنفت خزرمکان: هتل مارلیک