محمد پرچکانی

دوستان عزیز، با توجه به بسط و گشترش علوم جدید در زمینه های مدیریت پروژه و سبد پروژه پیشنهاد بنده به عنوان یکی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی RealPoM و PMBOK (در گذشته) شرکت در این کلاس جهت آشنایی با این علوم و سبقت از دیگران می باشد.

محمد پرچکانیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت موننکومکان: موننکو