محمد پرچکانی

دوستان عزیز: با توجه به بسط و گسترش علوم جدید در زمینه های مدیریت پروژه و سبد پروژه، پیشنهاد بنده به عنوان یکی از شرکت کنندگان در دوره آموزشی RealPoM و PMBOK (در گذشته)، شرکت در این کلاس جهت آشنایی با این علوم و سبقت از دیگران می باشد.

محمد پرچکانیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت موننکومکان: شرکت موننکو