محمد محمودی

این دوره شخصیت شما را در طول مسیر کار و زندگی صددرصد تغییر داده و لذا توصیه می شود، حتما در صورت تمایل واقعی در آن حضور فرمایید.

صبوری و دقت از مشخصه های اصلی جهت شرکت در این دوره می باشد.

محمد محمودیمدرسین: آقایان واحدی و کتب زادهمکان: آب و برق خوزستان