محمد صابر آقائی کلوئی

مطالب بسیار جامع و کاربردی بود و نحوه ی ارئه مطالب نیز بسیار عالی بود.

محمد صابر آقائی کلوئیمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-خرداد 92