محمد شاهد

وصیه ی بنده به عنوان یک کارشناس در بخش صنعت به تمام همتایان خودم اینست که اول و آخر باید جهت ارتقاء پایه خود در سطوح مختلف زندگی، نیاز به آموزش الفبای مدیریت می باشد، که این مهم جز آموزش PMBOK میسر نخواهد بود.

محمد شاهد مدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-13 تیر 92