محمد شاهد

به نظر من دوره های مدیریت پروژه برای هر شخصی لازم می باشد.

محمد شاهدمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-خرداد 92