محمد سعید فر

این شرکت با استفاده از افراد توانمند و با تجربه و به کمک ابزار های آموزشی و ترفندهای هوشمندانه به خوبی و بسیار موثر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار افراد قرار می دهد.

محمد سعید فرمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان