محمد زارع

اگر به فکر اخذ مدرک PMP هستید، موسسه رستاک انتخاب خوبی نیست و به هیچ وجه وقت و پول خود را هدر ندهید. اما اگر بفکر تغییر پارادایم فکری خود و تحول در دریچه نگاه به مسایل پروژه هستید به رستاک بیایید. رستاک چیزی بیشتر از یک مدرک صرف، به شما می‌دهد.

محمد زارع