محمد رفاه طلب

نحوۀ تدریس و تشریح و ارائه و تسلط بر موضوعات و نیز توضیحات کاربردی که موجب درک عمیقتر مطالب میگردد و رعایت تقدم و تاخر ها در مطالب ارائه شده در جهت درک بهتر  و برگزاری کلاسی منظم و شاداب و دوستانه و بدور از کسالت توسط جنابعالی را خدمتتان تبریک و بدینوسیله تشکر خود را اعلام مینمایم.

  انشاا… زمینه و بستر مناسبی در جهت مدیریت و اجرای پروژه ها ایجاد گردد تا از مطالب ارائه شده بهره برداری حداکثری شود.

محمد رفاه طلبمدرس: علی واحدیشرکت: مپنا توسعه 1