محمد رضا طیبی

دوره PMBOK دوره ای است که در صورت گذراندن با موفقیت و در صورتیکه بطور کامل مطالب درک گردد، قابلیت اجرا در تمام مراحل زندگی (و نه فقط کاری) را دارا می باشد و می توان برای بهبود روش زندگی نیز از آن استفاده گردد.

محمد رضا طیبیمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان