محمد حسن خجسته فر

با توجه به اینکه دوره کاملا کاربردی/کارگاهی است مفاهیم تئوری مدیریت پروژه نمود بیشتری خواهد داشت

محمد حسن خجسته فرمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93