محمد ابولحسنی

گذشته از اینکه مدرک PMP اخذ شود یا نه، من در پایان دوره اول به طرز قابل توجهی دیدگاه و جهان بینی ام نسبت به محیط پیرامون (چه کاری و چه زندگی ) تغییر کرد و دید عمیقی به بنده داد.

محمد ابولحسنی مدرس: روزبه کتب زادهشرکت طراحی و ساختمان نفت ODCCمکان: هتل مارلیک