مجتبی کمال پور

به نظر اینجانب کسانی که در حوزه مدیریت پروژه فعالیت دارند و یا قصد فعالیت دارند، جدا از اینکه جهت آزمون بخواهند آماده شوند، گذراندن این دوره و آشنایی با مفاهیم آن ضروری و بسیار سودمند در اجرای پروژه ها خواهد بود.

مجتبی کمال پورمدرس: علی واحدیشرکت: مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران- ایزوایکومکان: هتل آکادمی مارلیک