فواد فروزانفر

برای هر هدفی یک نقطه شروع است. این کلاس شروع خوبی برای اهداف مدیریت پروژه می‌باشد.

فواد فروزانفرمدرس: آقای واحدیشرکت: بانک قوامینتهران - هتل آکادمی فوتبال-بهمن 92