فرشاد ثابت

بدینوسیله مراتب تشکر خود را از برگزاری کلاس مدیریت مالی ابراز داشته و شرکت در این کلاس را برای تمامی مدیران توصیه می نمایم.

آنچه من از این کلاس یاد گرفتم: مفاهیم پایه و اولیه در فهم صورتهای مالی، آشنایی با الفبا و ادبیات مالی، دیدگاه بهتر نسبت به کسب سود و مدیریت مخارج و هزینه ها، چگونگی و استفاده از مفاهیم فوق در بهینه سازی عملکرد واحدهای سازمانی.

نکات مثبت کلاس: بیان بسیار خوب مدرس، تسلط مدرس بر مباحث اصلی و مباحث مربوط، ارتباط انسانی مناسب بین مدرس و حاضرین در کلاس، وقت شناسی و دقت مدرس در اداره کلاس، متناسب بودن مباحث با نیازها.

امید است تا مجدداً در راستای فراگرفتن مطالب بیشتر و تخصصی تر در خدمت شما باشیم.

فرشاد ثابتمدرس: آرزو گودرزیشرکت