علی لواسانی

شرکت در دوره های مدیریت پروژه راهبران سیستم رستاک از نقاط عطف آموزشی من در زندگی بوده است و همواره از ایشان آموزش دیده ام و مهارتهای خودم رو افزایش داده ام. توصیه میکنم برای ارتقائ مسیر شغلی و رندیگتون حتماً در این دوره های آموزشی شرکت کنید. علی لواسانی مدیر پروژه و اسکرام مستر در شرکت Equisoft

علی لواسانی