علی شایگان

با توجه به نقاط قوت بسیار برجسته در ارائه و برگزاری این دوره (هماهنگی در ارائه مطالب و جذابیت، نتیجه گیری و تشویق به کار گروهی)، شرکت در این دوره را به تمامی افرادی که در مشاغل خود درگیر با فعالیت های پروژه هر چند کوچک می باشند توصیه می نمایم.

علی شایگانمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ناردیسکانون اسلامی انصار- مهر 92