علی سلمانی پور

ارائه مطالب علمی و فنی به زبان بازی و شاد و استفاده از مدل جدید آموزشی بارش افکار از نقاط قوت قابل توجه دوره بود.
استفاده بهینه از زمان در تفسیر موضوعات و درس و استفاده از شیوه های نوین آموزشی راه های انتخاب را کم می کند، لذا انتخاب یک موسسه شاید وقت شما را بگیرد، ولی اثر بخشی دوره ها را برای شما بالا می برد.

علی سلمانی پورمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93