علیرضا میر نظامی

به نام او كه جان را فكرت آموخت،
بي شك آنچه مي تواند يك فرد، يك خانواده، يك گروه و نهايتا يك جامعه را در انجام امور خود موفق دارد، يك “سيستم” يا يك “ساختار” صحيح است. PMBOK به خودي خود علم و يا ساختاري را معرفي ميكند تا يك مجموعه در پرتو آن بتواند به سمت هدف والاي خويش حركت كند و در اين مسير كمترين بها را به خاطر خطاها و يا نا هماهنگيها بپردازد. مسلما اين علم حاصل تجربه بزرگاني است كه حالا توسط شركت PMI و در سايه نامي به نام PMBOK به جهانيان عرضه شده است. جاي بسي خوشحالي دارد كه در ايران ما اين علم توسط عزيزي چون استاد واحدي آموخته شده و در مرحله بعد آموزش داده ميشود. مسلما اين علم ميتواند در انجام بهتر پروژه ها در كشور ما و جلوگيري از خسارات، بسيار موثر باشد. جالب آنكه اين علمي ميتواند در اشلهاي كوچكتر حتي در حد خانواده و فرد مثمرثمر قرار گيرد.
اگر صادقانه بخواهم نظر خود را در رابطه با ايشان و كلاسشان بيان كنم بايد به اين نكته اشاره كنم كه استاد واحدي واقعا عاشقانه به كارشان علاقه دارند و با تمام وجود اين مسير را در جنبه هاي مختلف پيش رفتند و به متن آيين نامه مسلطتند. رفتار دوستانه اي دارند و بسيار با محبت بوده و سعي دارند كه كلاس شادي داشته باشند. در عين حال بر اين نكته اصرار دارم كه طول دوره و حجم اطلاعات ارائه شده مي بایست متناسب باشد و از طرف ديگر شاگردان نيز بايد وقت كافي براي مطالعه بگذارند. نكته آخر اينكه اين علم را مي توان با شرايط كشور ما و فضاي حاكم بر مهندسي ما ايرانيزه نمود و ترجماني نو از آن با توجه به نياز هر پروژه به كار بست.
در مجموع گذراندن اين دوره را در طول زمان مناسب همراه با كارگاهها را به دوستان عزيز توصيه مي نمايم.
پيروز و خوش باشيد.

علیرضا میر نظامیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت ناردیس-1391-11-30