علیرضا برهانی پور

این دوره نگاه جامع و اثر گذاری به مدیران حوزه های مختلف به منظور نحوه برقراری ارتباط با ذینفعان خود و همچنین سازماندهی مجوعه و سازمان تحت مدیریت خود می دهد. البته به نظر می رسد دوره های تکمیلی متناسب با سازمان و حوزه فعالیت هر فرد باید به صورت تخصصی برگزار گردد.

علیرضا برهانی پورمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان