علیرضا امیدی

موقعیت خوبی را جهت نحوه برنامه ریزی و همکاری با هم تیمی ها را فراهم می کند. نحوه برخورد و روحیه کار تیمی را آموزش می دهد.

علیرضا امیدیمدرس: علی واحدیشرکت داده ورزی فرادیس البرز