عبدالمجید محمدی

آنچه که این دوره را متاثر می سازد، مشکل واقعیت ها موجود در ادارات هست و عدم باور به اینگونه برنامه ریزی های علمی، بهتر است ابتدا شرکت به این باور برسد که مدیران ارشد به درک واقعی از علمی بودن کارها ببرندتا زیر مجموعه آنها که ما باشیم هم ترغیب شویم و هم بتوانیم آموخته ها را در عمل بکارببریم.

عبدالمجید محمدیمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93