عبدالمجید اسفندیار پور

دوره برگزار شده مراحل اجرایی یک پروژه را به شکل قابل درک و قابل ثبت در حافظه به نحوه ای بسیار زیبا و شاداب ارائه می دهد و محیطی دوستانه و صمیمی را بین اعضای گروه و همچنین مدرسین بوجود می آورد.

عبدالمجید اسفندیار پورمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: شرکت ملی نفتشرکت ملی نفت ایران - اهواز-خرداد 93