عبدالصمد رئیس پور

حضور در دوره های فوق، سرمایه گذاری برای آینده است. بهتر است حداکثر اعضای شرکت در دوره داشته باشند تا بیشترین بازدهی را داشته باشد.

عبدالصمد رئیس پورمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت موننکومکان: شرکت موننکو