سیدوحید ضیایی

برای درک صحیح و واضح کارتیمی و گروهی، پروژه ساخت خانه اسکیمو بسیار عالی بود و اشخاص توانایی ها، نقاط قوت و ضعف خود را در پایان کار تیمی تجربه کردند.

سیدوحید ضیاییمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت