سیامک عباسی شهنی

با توجه به همجان و ارائه ملموس مطالب مدیریت پروژه، شرکت در این دوره را به کلیه همکاران و اول به مدیران و کارشناسان برنامه ریزی شرکت ها توصیه می کنم.

سیامک عباسی شهنیمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران - اهواز-خرداد 93