سعید خسروی

حضور استاد گرامی جناب آقای مهندس واحدی
با سلام و احترام
تجربه کلاسی که در خدمت شما بودم از بهترین و پربارترین و انسانی ترین کلاسهایی بود که شرکت کرده ام. خارج از هرگونه تعارفی، شاخصهای بسیار خوبی در تدریس شما وجود دارد که تعدادی از آنها به شرح ذیل هستند:

• تسلط خیلی خوب به مباحثی که باید ارائه شود
• ترتیب و توالی خوب مطالب
• نظم دوره و رعایت دقیق زمان کلاسها
• مشارکت دادن دانشجویان و گرفتن توافق و التزام آنها به رعایت قواعد برگزاری دوره
• دلسوزی مشهود در انتقال مطلب به دانشجویان به هر نحو ممکن
• عدم اشاره به تجربیات و سواد شخصی و تفاخر به آنها و جلب اعتماد دانشجویان
• اداره خوب کلاس در ارائه مطالب و پاسخ دانشجویان به طور مناسب (البته
در مواردی تعدادی از دانشجویان از سعه صدر شما در پاسخگویی در جهت هدر
دادن وقت کلاس یا طرح عقاید شخصی سوءاستفاده می کردند که پیشنهاد می کنم
این قسمت کار تقویت شود.)
• تواضع و رعایت آداب اجتماعی که باعث می شود بسیاری از پتانسیلهای تقابل حذف یا کم اثر شوند
• حرکت دینامیک و پویا در اصلاح فایلهای مورد استفاده که نشاندهنده اعمال فیدبک مداوم به تجربیات و به روز رسانی مداوم آنها دارد

مسلما مشابه موارد فوق هنوز هم می توان نوشت که شاید از حوصله شما خارج باشد. در پایان جا دارد که صمیمانه از همه زحماتی که برای موفقیت این گروه از دانشجویان متقبل شدید سپاسگزاری نمایم.

سعید خسرویعلی واحدی دیزمپناتهران - ایران