زهرا تورنگ

با توجه به اینکه در کارگاه PMBOK مطالب آموخته شده در دوره را به صورت عملی روی یک پروژه پیاده نمودیم، در درک بهتر مطلب و برطرف نمودن ابهامات موجود بسیار موثر بوده است.

زهرا تورنگمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-13 تیر 92