رعنا کاظمی

سلام استاد،
اميدوارم خوب و خوش باشيد.
“از زمين به آسمون ميباره؟” ما بايد از شما توصيه نامه بخواهيم. شما انقدر توانمند و دانائيد كه توصيه نامه دادن به شما در حد ما نيست.
در برابر همه آن زمان ارزشمندي كه شما در اختيار ما گذاشتيد ، چند دقيقه وقت قابل شما را هم ندارد اما غير از تكرار مكرر توانايي شما در انتقال دانش هيچ حرفي نيست. اگر روزي ،كاري بود كه از دست ما برمي آمد بدانيد كه دريغ نداريم.
با بهترين آرزوها و تبريك پيشاپيش عيد،
كاظمي

رعنا کاظمیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت ناردیس-1391-11-30