دانشجوی دوره

مفاهیم PMBOK به صورت مفهومی و قابل لمس در طول دوره ارائه شد، که در آموزش PMBOK بسیار موثر و مفید بود. دانشی که بدون کمک از این کلاس و تنها با استفاده از Hand book PMBOK قابل دستیابی نبود.

دانشجوی دورهمدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92